Zapytanie ofertowe na zakup klimatyzacji

  • 11 czerwca 2019

Regulamin postępowania na zakup klimatyzacji

1. Zamawiający:

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z montażem dwóch jednostek klimatyzatorów wewnętrznych MULTI oraz jednej jednostki zewnętrznej.

Minimalny okres gwarancji urządzeń 36 miesięcy.

Montaż w pokoju na ścianie.

Szczegółowa specyfikacja Pok. 32:

Długość pokoju -  550 cm;

Szerokość pokoju - 243 cm;

Wysokość pokoju –292 cm;

Wysokość okna – 170 cm;

Szerokość okna – 114 cm;

Strona okna - południowa;

Liczba osób w pokoju - 2

Podstawowe urządzenia biurowe – drukarka, 2 jednostki komputerowe stacjonarne oraz niszczarka.

Szczegółowa specyfikacja Pok. 33:

Długość pokoju -  550 cm;

Szerokość pokoju - 238 cm;

Wysokość pokoju - 292 cm

Wysokość okna - 170 cm;

Szerokość okna - 116 cm;

Strona okna - południowa

Liczba osób w pokoju: 2-3

Podstawowe urządzenia biurowe – drukarka, 2/3 jednostki komputerowe stacjonarne oraz niszczarka.

3. Termin dostawy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 w terminie do pięciu dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez obie strony, nie później jednak niż do dnia 30.06.2019 r.

4. Warunki płatności:

Zamawiający dokona płatności Wykonawcy po odebraniu przedmiotu zamówienia na podstawie faktury:

Forma płatności: przelew;

Termin płatności: 30 dni.

5. Informacje uzupełniające:

  1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
  2. Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni;
  3. W treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia w kwocie brutto:

a) łączna wartość przedmiotu zamówienia;

b) bezpłatny koszt dostawy.

6. Kryterium oceniania ofert:

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie się kierował:

  1. najniższą ceną przedmiotu zamówienia – 80%;
  2. okresem gwarancyjnym – 20%.

7. Termin i sposób składania ofert:

FORMULARZ OFERTOW załączony do regulaminu postępowania ofertowego należy przesłać  na adres e-mail: zapytanie.ofertowe.wai@kobylka.pl do dnia 14.06.2019r. do godz. 9.00. w polu TEMAT proszę wpisać: „KLIMATYZACJA 2019”. Oferty należy przesłać jako załącznik do e­maila w formacie PDF lub JPG.

Uwaga:

Oferty złożone po terminie lub złożone w inny sposób niż określony w pkt 7 nie będą rozpatrywane.

8. Termin otwarcia i zapoznania się z ofertami:

14.06.2019r. godz. 9.15.

9. Osoba do kontaktu:

Michał Godlewski, tel. 22 760-70-18, e-mail: michal.godlewski@kobylka.pl .

10. Sposób przekazania wyniku:

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wyniku zapytania ofertowego na stronie internetowej Miasta Kobyłka – www.kobylka.pl – zakładka „Zamówienia Publiczne” w zakładce „Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

11. Sposób przesyłania odpowiedzi na pytania wykonawców:

Odpowiedzi na pytania wykonawców umieszczone będą na stronie www.kobylka.pl – zakładka „Zamówienia Publiczne” w zakładce „Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Załącznik: