Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną wraz z montażem i dostawą na teren miasta Kobyłka

  • 9 sierpnia 2019

WYNIK

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytania ofertowego – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm. z dnia 2018.10.16) – zwanej dalej „ustawą” (wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej:

1.      Twister i wahadło + słup;

2.      Orbitrek wolnostojący.

Na terenie placu zabaw, wskazanym przez Zamawiającego, należy dokonać montażu urządzeń siłowni zewnętrznej: „twister + wahadło”orbitrek wolnostojący”. W miejscu montażu urządzeń pozostaje istniejąca nawierzchnia trawiasta, w której należy uzupełnić ubytki powstałe na skutek prowadzonych prac montażowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na strefę bezpieczeństwa, która jest przypisana
lub wymagana do danego urządzenia. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi. Kolory urządzeń dowolne, lecz obydwa urządzenia muszą być w tym samym kolorze. Urządzenia muszą posiadać tabliczki znamionowe z instrukcją obsługi urządzenia. Wymagana jest 36 miesięczna gwarancja na zainstalowane urządzenia.

Urządzenia muszą posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty oraz być wyprodukowane oraz zainstalowane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06.

IV. WYMAGANIA ODNOŚNIE WYKONYWANYCH PRAC:

Wykonawca musi w szczególności posiadać wiedzę i doświadczenie oraz zaplecze techniczne i osobowe niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.09.2019r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta w szczególności powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila;

            - podpisana przez wykonawcę.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana na załączonym do zapytania formularzu ofertowym      w formacie PDF bądź JPG na adres e-mail: zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godziny 14:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godzinie 14:15.

2.       Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50% wartości umowy.

3.       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.       Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

7.       Osobą do kontaktu z wykonawcami: Daniel Komuda telefon 22 786 45 28.

8.       O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wszyscy oferenci którzy uczestniczyli w postępowaniu.

9.       Rozstrzygnięcie nastąpi w oparciu o najniższą cenę łączną wykonania przedmiotu zapytania, według złożonej oferty w formie przewidzianej w ww. postępowaniu.

 

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_zo_-_28-2019_1.pdf57.21 KB
PDF icon rozstrzygniecie_zo_28-2019.pdf53.79 KB