Zapytanie ofertowe na zakup używanych płyt MON wraz z ich ułożeniem na ul. Poprzecznej w Kobyłce

 • 24 czerwca 2019

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytania ofertowego – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1986 z późn. zm) – zwanej dalej „ustawą” (wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Zakup używanych płyt MON o wielkości 300 cm x 150 cm x 15 cm lub 300 cm x 100 cm x 15 cm;
  1. Płyty muszą spełniać określone warunki – nie mogą być połamane oraz nie mogą mieć wyraźnych spękań i ubytków.
 2. Ułożenie nawierzchni z zakupionych płyt MON na ulicy Poprzecznej w Kobyłce na odcinku ok. 40 mb i szerokości 3,0  m,. od miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym:
  1. korytowanie na głębokość max. 0,2 m w celu wyrównania podłoża;
  2. warstwa piasku o gr. 0,1m
  3. ułożenie płyt MON na podsypce piaskowej  z wykonaniem spadku jednostronnego. Przekrój podłużny - zgodny z niweletą drogi;
  4. wypełnienie spoin piaskiem;
  5. wyrównanie i uzupełnienie drobnym kruszywem drogowym  poboczy w pasie drogi do 0,5m;
  6. wyrównanie i uprzątnięcie terenu po robotach.

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca.

IV. Wymagania odnośnie wykonywanych prac:

Wykonawca musi w szczególności posiadać zaplecze techniczne i osobowe pozwalające
do właściwego wykonania zlecenia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  31.07.2019r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta w szczególności powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail;

            - podpisana przez wykonawcę;

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana na adres email zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl
  do dnia 28 czerwca 2019r. do godziny 12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2019r. o godzinie 12:15. Oferty należy przesłać w postaci załącznika do e-maila w formacie JPG lub PDF.
 2. Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50% wartości umowy.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
 7. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Daniel Komuda telefon: 22 786 45 28.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wszyscy oferenci, którzy uczestniczyli w postępowaniu.
 9. Rozstrzygnięcie nastąpi w oparciu o najniższą cenę łączną wykonania przedmiotu zapytania (załącznik nr 1), według złożonej oferty w formie przewidzianej w postępowaniu.
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_ofertowy_plyty_ul._poprzeczna.pdf54.7 KB