Zapytanie ofertowe nr 44/2019

 • 10 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe nr   44/2019

na wykonanie stałej konserwacji kotłów grzewczych De Dietrich oraz firmy Remeha w budynkach i obiektach administrowanych przez Miasto Kobyłka

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
NIP: 125-133-23-90
REGON: 013269663

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego – art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)– zwanej dalej „ustawą”.(wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro) oraz zgodnie z §6 ust.1 pkt 4 Regulaminu Zamówień Publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 289/2017 z dnia 29.12.2017r.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wykonanie stałej konserwacji polegającej m.in. na:
 • przeglądach oraz kontroli kotła i palnika;
 • regulacji, naprawie, ewentualnej wymianie zużytych bądź uszkodzonych części sprzętu    
      kotła i palnika (nie dotyczy korpusu kotła);
 • czyszczeniu komór i kanałów kotła w zależności od stopnia zabrudzenia;
 • okresowej analizie spalin;
 • dowozie części, materiałów, narzędzi oraz ekipy serwisowej;
 • zgłaszaniu Zamawiającemu zauważonych usterek wymagających napraw poza     
      konserwacyjnych.
 1. Wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie pisemnego bądź ustnego zlecenia na numer telefonu Wykonawcy czynnego całą dobę przez cały tydzień.
 2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za naprawy konserwację kotłów grzewczych określone w punkcie 1) stanowić będzie cena ryczałtowa miesięczna obejmująca koszt robocizny
  i materiałów, pracy sprzętu oraz środka transportu.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia wszystkich robót wykonanych w ciągu miesiąca jako załącznik do faktury.
 4. Wykaz kotłów grzewczych podlegających konserwacji zawiera załącznik nr 1.
 5. W przypadku awarii czas reakcji wynosić może maksymalnie do dwóch godzin, natomiast przywrócenie sprawności użytkowej urządzeń musi nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu kosztów naprawy z Zamawiającym.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 6 m-cy przed datą złożenia oferty,
 • kopie świadectw kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zadania
 • wykaz usług potwierdzających doświadczenie Oferenta w zakresie prowadzenia prac porównywalnych do przedmiotu zamówienia – umieszczone w ofercie wykonawcy.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

VI.  OPIS SOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
 • być czytelnie podpisana przez wykonawcę.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana na adres zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl w tytule wiadomości należy wpisać : „OFERTA- na wykonanie stałej konserwacji kotłów grzewczych De Dietrich oraz firmy Remeha w budynkach i obiektach administrowanych przez Miasto Kobyłka”
do dnia 17.12.2019 r. do godziny 9:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu  17.12.2019 r. o godzinie 9:15. Oferty należy przesłać jako załącznik PDF lub JPG.

 1. Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego zapytania  nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający ma prawo w każdej chwili unieważnić zapytanie ofertowe bez podania  przyczyny.
 5. Decydującym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie cena brutto podana w ofercie.
 6. Osobami do kontaktu z wykonawcami są: Elżbieta Szymanowska tel. (22) 786-45-22, Marta  Górska tel. (22) 786-45-46

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

-łączna cena – 100%

Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50%wartości umowy.

IX.  INFORMACJRE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty  zamieszczone zostaną  na stronie Urzędu Miasta

 Kobyłka.

X. INFORMACJE DODATKOWE

Współpraca z firmą SIEMENS dot. usterek i nieprawidłowości w automatyce kotłowni pomp
i zaworów regulacyjnych w bud. Żymirskiego 2

XI. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego