Zapytanie ofertowe nr 45/2019

 • 10 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe nr 45/2019

Na wykonanie przedmiaru robót kosztorysu ofertowego inwestorskiego na prace remontowe w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Kobyłce
przy ul. Jezuickiej 1 w Kobyłce.

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
NIP: 125-133-23-90
REGON: 013269663

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytania ofertowego – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm) – zwanej dalej „ustawą” (wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kosztorys winien obejmować:

 1. Instalację wykładziny PCV na korytarzach: szpachlowanie podłoża, wykonanie podkładu, szlifowanie, instalacja wykładziny z wywinięciem ok. 10cm, na schodach profile.

       Powierzchnia korytarzy ok. 793m2 w tym ok. 135m2 schodów.

 1. Malowanie korytarzy: oczyszczenie ścian, uzupełnienie ubytków w ścianach, zagruntowanie ścian i sufitu specjalnym preparatem gruntującym, dwukrotne malowanie ścian i sufitu, malowanie ścian lakierem lamperyjnym na wysokość 1,5 metra od podłogi.

       Ściany ok. 3000m2, sufity ok. 950m2.

 1. Wymianę drzwi do sal dydaktycznych, toalet – 56 oraz drzwi do kabin w łazienkach - 32.
 2. Wymianę instalacji sanitarnej w części szkoły ok. 20m: wykucie oraz demontaż starych rur kanalizacyjnych, wymiana poziomów kanalizacyjnych rura PCV.
 3. Mamy już wyceniony koszt prac.
 4. Montaż podjazdu-platformy dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym (dwa rzędy schodów) oraz w budynku (jeden rząd schodów).

Do wykonania kosztorysu wskazana jest wizja w terenie.

IV. Wymagania odnośnie wykonywanych prac:

Wykonawca musi w szczególności posiadać zaplecze techniczne i osobowe pozwalające
do właściwego wykonania zlecenia, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  23.12.2019r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

            Oferta w szczególności powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail;

            - podpisana przez wykonawcę;

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana na adres email zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl
  do dnia 14 grudnia 2019 r. do godziny 14:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu     
  14 grudnia 2019r. o godzinie 14:15. Oferty należy przesłać w postaci załącznika do e-maila w formacie JPG lub PDF.
 2. Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50% wartości umowy.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania
  bez podawania przyczyny.
 7. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest Elżbieta Szymanowska tel. (22) 786-45-22.
 8. Rozstrzygnięcie nastąpi w oparciu o najniższą cenę łączną wykonania przedmiotu zapytania (załącznik nr 1), według złożonej oferty w formie przewidzianej
  w postępowaniu.
 9. Wyniki zapytania ofertowego zostaną udostępnione na stronie Zamawiającego (www.kobylka.pl) w zakładce „Zamówienia Publiczne”
Załącznik: