Zapytanie ofertowe nr 46/2019

 • 10 grudnia 2019

Zapytanie ofertowe nr  46/2019

na odbiór nieczystości płynnych z budynków komunalnych administrowanych
przez Miasto Kobyłka oraz wywóz wód opadowych i innych nieczystości płynnych z obiektów
i z ulic Miasta Kobyłka

I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
NIP: 125-133-23-9
REGON: 013269663

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego – art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)– zwanej dalej „ustawą”.(wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro) oraz zgodnie z §6 ust.1 pkt 4 Regulaminu Zamówień Publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 289/2017 z dnia 29.12.2017r.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

       1. Wykonanie prac polegających m.in. na:

 • Odbiorze nieczystości płynnych z budynków komunalnych administrowanych przez Miasto Kobyłka
 • wywozie wód opadowych oraz wywozie innych nieczystości płynnych z obszaru Miasta Kobyłka.

       2.Wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie pisemnego bądź ustnego zlecenia na numer telefonu Wykonawcy czynnego całą dobę przez cały tydzień.
       3. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wywóz nieczystości płynnych określone w punkcie 1) stanowić będzie stawka za wywóz 1 m3 wody z ulic oraz stawka za wywóz 1 m3 nieczystości płynnych.
       4. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przed wystawieniem faktury VAT raportu zawierającego ilość wybranych nieczystości płynnych (w m3) i miejsce realizacji przedmiotu umowy.
       5. Wykonawca musi dysponować minimum 2 samochodami do wywozu nieczystości płynnych.
       6. Wykaz budynków komunalnych z których powinny być wywożone nieczystości płynne zawiera załącznik nr 1.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 

 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 6 m-cy przed datą złożenia oferty,
 • wykaz usług potwierdzających doświadczenie Oferenta w zakresie prowadzenia prac porównywalnych do przedmiotu zamówienia – umieszczone w ofercie wykonawcy,
 • zezwolenie za prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kobyłka.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
 • być czytelnie podpisana przez wykonawcę.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana na adres zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl w tytule wiadomości należy wpisać : „OFERTA- na odbiór nieczystości płynnych, wywóz wód opadowych na terenie Miasta Kobyłka” do dnia  …..12.2019 r. do godziny 9:00,  otwarcie ofert nastąpi w dniu …...12.2019 r. o godzinie 9:15. Oferty należy przesłać jako załącznik PDF lub JPG.
 2. Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego zapytania  nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający ma prawo w każdej chwili unieważnić zapytanie ofertowe bez podania  przyczyny.
 6. Decydującym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie cena brutto podana w ofercie.
 7. Osobami do kontaktu z wykonawcami są: Elżbieta Szymanowska tel. (22) 786-45-22, Marta  Górska tel. (22) 786-45-46

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

-łączna cena – 100%

Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50%wartości umowy.

IX.  INFORMACJRE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty  zamieszczone zostaną  na stronie Urzędu Miasta

Kobyłka.

X. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego