Zapytanie ofertowe o sadzonki

 • 27 sierpnia 2018

WOS.271.17.2018                                                                

Kobyłka, dnia 27.08.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) określonego w art. 4 pkt 8

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: zakup sadzonek drzew wraz z ich dostawą i posadzeniem na terenie Miasta Kobyłka.

W związku z powyższym Miasto Kobyłka zaprasza do przedstawienia oferty cenowej w następującym zakresie:

      I.          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

część 1 – 35 szt. sadzonek drzew z gatunku jarząb turyngski  – o obwodzie pnia wynoszącym nie mniej niż 10 cm na wysokości 100 cm, wysokość rośliny min. 200 cm,

część 2 – 80 szt. sadzonek drzew z gatunku głóg jednoszyjkowy odm. „Compacta”
 – o obwodzie pnia wynoszącym nie mniej niż 10 cm na wysokości 100 cm, wysokość rośliny min. 200 cm,

część 3 – 35 szt. sadzonek drzew z gatunku głóg pośredni odm. „Paul’s Scarlet”
– o obwodzie pnia wynoszącym nie mniej niż 14 cm na wysokości 100 cm, wysokość rośliny min. 250 cm,

część 4 - 30 szt. sadzonek drzew z gatunku grusza drobnoowocowa odm. ‘Chanticleer’
– o obwodzie pnia wynoszącym nie mniej niż 12 cm na wysokości 100 cm, wysokość rośliny min. 250 cm,

Wszystkie rośliny powinny zostać posadzone (lokalizacja sadzenia drzew zostanie podana wyłonionemu wykonawcy – min. 6 miejsc) w doły zaprawione ziemią urodzajną
lub kompostową min. 80l na dołek, zostać podlane dwukrotnie (tj. bezpośrednio po posadzeniu oraz 5 dni od posadzenia) oraz opalikowane tzn. każde drzewo powinno posiadać min 2 paliki, o wysokości minimum 2 m od ziemi  i średnicy min. 5 cm. do których powinno być przywiązane taśmami ogrodniczymi.

   II.          INFORMACJE DODATKOWE

1.     Termin realizacji zamówienia: do 23 listopada 2018 r.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium                                                                      Waga kryterium

a.      cena                                                                                100%

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z wyżej opisanych punktów przedmiotu zamówienia stanowi osobną część i będzie rozpatrywany osobno.
   
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych sadzonek o 20% dla każdego z wyżej opisanych punktów przedmiotu zamówienia.

5.     Podstawą do zapłaty za zamówiony towar przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez Dostawcę.

6.     Płatności po dostarczeniu towaru w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

7.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego lub w części postępowania bez podawania przyczyny.

 III.          MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty.wos@kobylka.pl, do dnia 07.09.2018r. do godz. 1100, otwarcie ofert
  o godz. 1115.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, Dostawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. Oferty powinny być złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
  do niniejszego zapytania.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 IV.          INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest:

Zbigniew Kolatorski

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3, 05 – 230 Kobyłka

tel. (22) 786 45 44,

email: zbigniew.kolatorski@kobylka.pl,

w godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałki 8:00 – 17:00, wtorki – czwartki 8:00 – 16:00, piątki 8:00 – 15:00.

W załączeniu:

1.    formularz ofertowy