Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca i pobieranie odpisów.

  • 25 lipca 2008

Tytuł procedury:
Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca i pobieranie odpisów

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2017 r. poz. 682 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016r., poz.2064 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827 z późn.zm.)
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późń. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
pokój nr 4, PARTER Tel. 22 760 70 07; 22 786-45-25.

Wymagane dokumenty:
1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo ( wg stanu cywilnego):
Cudzoziemiec:
- Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa , wydane przez właściwy organ danego państwa lub zaświadczenie z polskiego sądu o zwolnieniu przedłożenia zaświadczenia.
- Odpis aktu urodzenia,
- Paszport,
- Tłumaczenia wymienionych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego,
Tłumacz przysięgły, w przypadku nieznajomości języka polskiego ( do zawarcia małżeństwa)
- Dowód uiszczenia opłaty.
Obywatel polski:
1) kawaler, panna:
- Dowód osobisty
- Odpis skrócony aktu urodzenia. (nie dotyczy osoby urodzonej w Kobyłce)'
- Dowód uiszczenia opłaty.
2) rozwiedziony, rozwiedziona:
- Dowód osobisty
- Odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej w Kobyłce).
- Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa (nie dotyczy osoby, która poprzedni związek zawierała w Kobyłce)
- Dowód uiszczenia opłaty.
3) wdowiec, wdowa
-  Dowód osobisty,
- Odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej w Kobyłce).
- Odpis skrócony aktu  zgonu współmałżonka.
- Dowód uiszczenia opłaty.
2.  W przypadku wnioskowania o wydanie odpisu:
- Wniosek o wydanie odpisu
- Dowód osobisty -do wglądu
- Dowód uiszczenia opłaty.

Załączniki:.Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy:

1. Po upływie miesiąca od chwili złożenia pisemnych zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
2. Sporządzenie aktu małżeństwa niezwłocznie po jego zawarciu.

Sposób załatwienia sprawy:
Sporządzenie aktu małżeństwa.
Decyzja w przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia.

Opłata:
Sporządzenie aktu po zawarciu małżeństwa – 84 zł
- Odpis skrócony - 22 zł,
  - Odpis zupełny - 33 zł,
  - Opłata za ślub poza lokalem USC – 1000 zł.
Wpłaty można dokonać:
1. w kasie Urzędu Miasta Kobyłka,
2. na rachunek bankowy Miasta Kobyłka nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda Mazowiecki,  00-950 Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5, za pośrednictwem Kierownika USC w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC.

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC.
 

Tagi (kategorie):