Zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

  • 7 października 2015

Poniżej przedstawiamy zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizacjęinwestycji drogowej. Dot. Budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku od km 0+521,66 do km 6+450,26"