Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

  • 26 lipca 2018

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Kobyłka
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Wołomińska 1
I piętro, pok. 12
tel. 22 760 70 41 i 43

Wymagane dokumenty i informacje:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej zawiera:

1) w przypadku założyciela będącego osobą prawną - nazwę założyciela, adres jego siedziby oraz wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;

2) w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - imię i nazwisko założyciela, numer ewidencyjny PESEL, adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji;

3) określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz:

  1. a) wskazanie, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
  2. b) w przypadku szkoły podstawowej - wskazanie, czy w szkole będą zorganizowane oddziały przedszkolne oraz czy szkoła będzie posiadać podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne,
  3. c) w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w 95 ust. 23 i 6 ustawy Prawo oświatowe - wskazanie klas, które ma obejmować struktura organizacyjna tej szkoły,

4) wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki publicznej oraz informację o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych;

5) dane, o których mowa w art. 88 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe.

Wzory wniosków lub formularzy::

  1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły (Wniosek);
  2. Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole/przedszkolu, zawierające imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach (Formularz Nr 1);
  3. Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły/przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół/przedszkola (Formularz Nr 2);
  4. Formularz danych do  krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (Formularz Nr 3). 

4.Opłaty
brak

5.Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień:
Iwona Sitarek - Inspektor
telefon: 22 760 70 43
e-mail:iwona.sitarek@kobylka.pl

6.Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Monika Kalicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

7.Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka.

8.Podstawa prawna:
a) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

b) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej.

9.Informacje dodatkowe:
brak