Zgłoś kopciucha

  • 4 lutego 2020

Jeśli czujecie Państwo w powietrzu charakterystyczny zapach palonego plastiku, widzicie czarny, żółty, czy pomarańczowy dym z komina, poinformujcie pracowników Urzędu Miasta. Można to zrobić osobiście, pismem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – albo w prostszy sposób, za pomocą właśnie uruchomionego formularza na stronie internetowej Urzędu (pod nazwą „Zgłoś kopciucha”).

Formularz znajduje się na stronie internetowej Urzędu: https://www.kobylka.pl/zglos-kopciucha

Zgłoszenie jest anonimowe, podajemy imię lub nick. Pole e-mail jest polem nieobowiązkowym, prosimy je wypełnić, jeśli chcecie Państwo otrzymać informację zwrotną o statusie zgłoszenia.

W ciągu kilku dni od otrzymania zawiadomienia będziemy wysyłać kontrole. Pracownicy Urzędu Miasta Kobyłka przeszli już niezbędne szkolenia po to, aby pobierać próbki popiołów z pieców w sposób, który będzie uznawany podczas ewentualnej sprawy sądowej. Podpisano również umowę z certyfikowanym laboratorium, do którego będą wysyłane próbki po to, żeby zbadać ich zawartość.

Kontrole będą odbywały się również po godzinach pracy Urzędu (w godz. 6-22). Planowane są także  patrole, nawet w nocy – być może pomogą zlokalizować miejsca, z których wydobywa się ciemny dym.

Jak wygląda procedura?

- Członkowie zespołu dwuosobowego prowadzący kontrolę przeprowadzają czynności kontrolne w obecności właściciela nieruchomości lub jej użytkownika,

- Podczas kontroli sprawdzeniu podlega: barwa dymu, zawartość pieca, materiały przygotowanie do spalenia oraz popiół.

- Z paleniska mogą zostać pobrane próbki celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych,

- Z przeprowadzonych oględzin sporządza się dokumentację fotograficzną,

- Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany.

W sytuacji gdy kontrolowany odmawia wpuszczenia zespołu kontrolnego na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację odnotowuje się w protokole. W przypadku odmowy wpuszczenia zespołu kontrolnego przez kontrolowanego, pracownicy urzędu mogą skorzystać z asysty policji.

UWAGA
Utrudnianie lub udaremnianie kontroli zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu Karnego stanowi przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jednocześnie przypominamy, że na obszarze województwa mazowieckiego od 11 listopada 2017 r. obowiązuje uchwała antysmogowa (uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24 października 2017 r.  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgodnie z którą na wymianę pozaklasowych kotłów pozostało 3,5 roku - do końca 2022. Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego obowiązującym wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Ograniczenia i zakazy w niej wymienione dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych.

W piecach, kotłach i kominkach nie można spalać:

- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;

- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;

- paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Odpady, które można swobodnie spalić we własnym piecu to odpady z przetwórstwa drewna, papiery, tektury, papierowe opakowania. Bezwzględny zakaz obejmuje za to m.in. plastiki, gumę, tworzywa sztuczne i tworzywa podobne (podstawa prawna – Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r.). Grzywna za spalanie niedozwolonych odpadów może mieć wysokość do 5 tys. zł. Możliwe jest również zastosowanie kary aresztu, który trwa od 5 do 30 dni*.

*Podstawa prawna: Kto spala odpady poza spalarniami lub współspalarniami odpadów lub termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny (art. 191 ustawy o odpadach). Kara aresztu trwa od 5 do 30 dni, a art. 24 karę grzywny określa w wysokości do 5000 zł (wg kodeksu ds. wykroczeń).