Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu od poniedziałku 25 maja

  • 22 maja 2020

Zgodnie z Zarządzeniem 106/2020 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 22 maja 2020 r. (tutaj) od poniedziałku 25 maja umożliwiamy interesantom osobiste załatwienie spraw w Urzędzie.

Interesanci będą mogli wejść na teren Urzędu po potwierdzeniu właściwej temperatury ciała zmierzonej w sposób zdalny, zakryciu ust i nosa zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także założeniu rękawiczek jednorazowych lub zdezynfekowaniu rąk środkami do dezynfekcji. W pomieszczeniu, w którym następuje obsługa, może przebywać tylko  jeden interesant. O miejscu załatwienia sprawy decyduje Kierownik komórki merytorycznej.

 

W Urzędzie Miasta Kobyłka można załatwić sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) pomocy społecznej;

4) świadczenia usług komunalnych;

5) administracji architektoniczno-budowlanej dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471),

6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

7) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 i 471);

Kasa w Urzędzie wraca do normalnego funkcjonowania od poniedziałku do piątku według godzin:

Poniedziałek: 9:00  –  18:00
Wtorek:   8:00  –  15:00
Środa:    8:00  –  15:00
Czwartek:  8:00  –  15:00
Piątek: 8:00  –  13:00

Zapraszamy do kasy pojedynczo, schodami prowadzącymi do Urzędu Stanu Cywilnego, od ul. Wołomińskiej (wejście blisko biletomatu). Podczas czekania prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości (2 m) od innych osób.

 

Przypominamy również o możliwości załatwiania spraw za pośrednictwem: operatora pocztowego, elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu lub poczty e-mail. Ograniczeniem tym nie podlegają sprawy wymienione w pkt 1-2, wymagające osobistego stawiennictwa, przy czym decyzję o konieczności osobistego stawiennictwa interesanta w Urzędzie podejmuje kierownik komórki organizacyjnej Urzędu właściwy dla załatwienia danej sprawy, na podstawie uprzednio uzyskanych informacji drogą telefoniczną lub przez portiera.

ePUAP

Profil Urzędu Miasta Kobyłka na ePUAP

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UM Kobyłka: /kobylka/skrytka

Książka telefoniczna Urzędu

Jednocześnie informujemy, że składać pisma, pobierać druki i odbierać worki na odpady będzie można tak, jak do tej pory – w przedsionku (wejście od strony parkingu) codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon zarzadzenie_106_2020.pdf111.85 KB