Zwrot kosztów przejazdu na trasie dom/szkoła/dom dziecka niepełnosprawnego i jego opiekuna

  • 27 lipca 2008

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Kobyłka
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Wołomińska 1
I piętro, pok. 12
tel. 22 760 70 40 - 43

2. Wymagane dokumenty

- Wniosek,
- Zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły w danym roku szkolnym;
- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
a) Wniosek

b) Oświadczenie
 
4. Opłaty
brak
 
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Aleksandra Kaluska - Inspektor
tel. 22 760 70 40
e-mail: aleksandra.kaluska@kobylka.pl

6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Monika Kalicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

7. Termin załatwienia sprawy
Termin do 15 września każdego roku szkolnego

8. Tryb odwoławczy
brak

9. Podstawa prawna
Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.).

Tagi (kategorie):