JOKO Mazovia Cup 2008

 • 11 grudnia 2008
Szkoła tańca Anny Głogowskiej i Marcina Wrzesińskiego z Kobyłki, MOK Kobyłka i OKiS Zielonka byli organizatorami widowiskowego turnieju tańca o randze mazowieckiej JOKO Mazovia Cup. Turniej prowadził Piotr Galiński.”

Oficjalnego otwarcia dokonał 6 grudnia burmistrz Kobyłki. Cały dzień trwała rywalizacja w poszczególnych kategoriach wiekowych i tanecznych. Podopiecznych klubów tanecznych z całego Mazowsza oceniało profesjonalne, siedmioosobowe jury złożone z członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Na gali finałowej wystąpili Anna Głogowska i Marcin Wrzesiński z układem tanecznym z „West Side Story”, a także Caro Dance i Formacja Tańca Towarzyskiego Kamionek.

Drugiego dnia imprezy, po rywalizacji pucharowej w tańcu towarzyskim, w hali gimnazjum w Zielonce odbył się także turniej tańca nowoczesnego. W tej części wystąpili już reprezentanci z całej Polski. Rywalizowali w hip hopie, disco dance oraz disco dance freestyle i formacje.

Wspaniała widowiskowa impreza, dzięki staraniom tancerzy Anny Głogowskiej i Marcina Wrzesińskiego, prowadzących Szkołę Tańca w Kobyłce, oraz MOK Kobyłka, odbyła się tu po raz drugi. Mamy nadzieję na kolejną za rok.Galeria z turnieju tańca na stronie szkoły.

Tagi (kategorie): 

Programy współpracy - szkolenie

 • 10 grudnia 2008
Zielonkowskie Forum Samorządowe serdecznie zaprasza pracowników jednostek samorządowych z terenu Powiatu Wołomińskiego i przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie: „Realizacja i monitorowania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.”

JAK REALIZOWAĆ i MONITOROWAĆ PROGRAMY WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – ciekawe szkolenie dla samorządowców i społeczników

 

Realizacja i monitorowania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.”

 

 • Czas i miejsce: 15 grudnia (poniedziałek) br. w Urzędzie Miejskim w Zielonce przy ul. Lipowej 5 o godz. 14.00

 • Osoba prowadząca: Piotr Todys – Prezes Zarządu Federacji Mazowia, organizacji od lat prowadzącej monitoring programów współpracy na Mazowszu..

Szkolenie jest bezpłatne.

Uczestnicy szkoleń otrzymają nieodpłatnie materiały pisemne, a także niewielki poczęstunek. Urząd jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia na szkolenia, zawierające tytuł szkolenia, imię i nazwisko oraz organizację, należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@forumzielonka.org.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji nt. szkoleń można zasięgnąć pod numerem telefonu (22) 781 09 94 od wt. do pt w godz. 10-14.

Szkolenia są częścią projektu „Współdziałanie sektora pozarządowego i samorządowego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Wołomińskim”.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtensteini Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz przy wsparciu udzielonym przez Gminę Zielonka.

Tagi (kategorie): 

Siła miejskiego sportu

 • 8 grudnia 2008
Doceniając sukcesy kobyłkowskich sportowców, zarówno naszych sztangistów, jak i reprezentacji Szkoły Ju Jitsu, która wróciła niedawno
z trzema medalami ze Światowego Festiwalu Sztuk Walki w USA, burmistrz Robert Roguski ufundował nagrody dla najlepszych. Na spotkaniu, które odbyło się w urzędzie miasta podziękował za wspaniałe reprezentowanie Miasta na mistrzostwach i turniejach w Polsce i poza jej granicami.

Doceniając sukcesy kobyłkowskich sportowców, zarówno naszych sztangistów, jak i reprezentacji Szkoły Ju Jitsu, która wróciła niedawno z trzema medalami ze Światowego Festiwalu Sztuk Walki w USA, burmistrz Robert Roguski ufundował nagrody dla najlepszych. Na spotkaniu, które odbyło się w urzędzie miasta podziękował za wspaniałe reprezentowanie Miasta na mistrzostwach i turniejach w Polsce i poza jej granicami.

Nagrody burmistrza trafiły również na ręce trenerów: Renaty Naczaj-Fedorenko i Stanisława Bielewicza.

Tagi (kategorie): 

Biskup warszawsko-praski z wizytą

 • 4 grudnia 2008

W środę 3 grudnia gościł w Kobyłce Abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski. Był przede wszystkim gościem kobyłkowskich parafii, jednak na zaproszenie burmistrza miasta odwiedził również tutejszy urząd.

W czasie nabożeństwa w Kościele Świętej Trójcy Arcybiskup dokonał poświęcenia odkrytych nie tak dawno i odnowionych podziemi zabytkowego kościoła.

 

 

 

 

Więcej na stronie Parafi Świętej Trójcy.  

Tagi (kategorie): 

Dodatkowe środki na usuwanie azbestu

 • 26 listopada 2008
W ramach pomocy mieszkańcom, wzorem lat ubiegłych, w bieżącym roku Urząd Miasta odbierał i przekazywał do utylizacji odpady zawierające azbest. W październiku pula, którą na ten cel dysponuje Urząd Miasta, została zwiększona dzięki dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Do chwili obecnej odebrano 64,95 Mg odpadów. Sukcesywnie realizowane są kolejne podania, składane przez mieszkańców. Środki własne gminy pozwalają w tym roku na odebranie jeszcze ok. 40 Mg odpadów.

Dzięki dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy umowy z Powiatem zawartej 29.09.2008r., Miasto otrzymało dofinansowanie na cele pokrycia kosztów wywozu i utylizacji w latach 2008-2010 dodatkowych 27,8 Mg wyrobów zawierających azbest. 

/WS, as/

Tagi (kategorie): 

Komunikat Agencji Rynku Rolnego

 • 25 listopada 2008
Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania ofert na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009”
Przetarg jest przeprowadzany w drodze pisemnych ofert.
KOMUNIKAT PRASOWY
Uwaga Przedsiębiorcy zainteresowani programem „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009”

Agencja Rynku Rolnego zaprasza do składania ofert na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych do magazynów organizacji charytatywnych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2009”
Przetarg jest przeprowadzany w drodze pisemnych ofert.

Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest dostawa gotowych artykułów spożywczych tj.
1)mąki pszennej, makaronu świderki, makaronu krajanka, kaszy jęczmiennej mazurskiej, kaszy jęczmiennej wiejskiej, płatków kukurydzianych, musli, dań gotowych, krupniku, kawy zbożowej instant, serów podpuszczkowych dojrzewających, serów topionych, mleka UHT, mleka pełnego w proszku, masła ekstra w zamian za określoną w formularzu oferty kwotę środków pieniężnych,
2)cukru białego, dżemu, soków owocowych w zamian za nieprzetworzone towary żywnościowe znajdujące się we wskazanych w formularzu oferty magazynach interwencyjnych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Nieprzetworzony towar żywnościowy odebrany, na koszt własny oferenta uwzględniający wszelkie opłaty wynikające z obowiązujących przepisów, ze wskazanego w ofercie magazynu stanowić będzie zapłatę za dostawę oferowanej ilości odpowiedniego artykułu spożywczego, do magazynów organizacji charytatywnych na terenie Polski w terminie do 31 grudnia 2009 r.

Kryteria wyboru
Kryteria wyboru ofert to:
a) oferowana ilość gotowych artykułów spożywczych wyrażona w tonach (do trzech miejsc po przecinku, tj. w zaokrągleniu do pełnych kilogramów) lub tysiącach litrów do trzech miejsc po przecinku, tj. w zaokrągleniu do pełnych litrów) którą oferent dostarczy do magazynów organizacji charytatywnych w terminie do 31.12. 2009 r.,
b) oferowana stawka za transport jednej tony gotowego artykułu spożywczego (wyrażona w EUR/tonę) lub za transport tysiąca litrów gotowego artykułu spożywczego (wyrażona w EUR/tysiąc litrów).

Terminy
Ofertę sporządzoną zgodnie z „Warunkami przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych – Program 2009” należy dostarczyć do kancelarii ogólnej Agencji na adres: Agencja Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, w terminie do dnia 12 grudnia 2008 r. do godz. 1000.
Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2008 r. o godz. 1015 w sali 12 wejście D w siedzibie Agencji Rynku Rolnego.

Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty na rachunek Agencji: NBP O/O w Warszawie nr 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000 wadium w wysokości 200 000 zł, które powinno być dostępne w dniu składania ofert, o którym mowa powyżej.
Za równoważne z wpłatą wadium uznaje się złożenie gwarancji uznanej przez Agencję instytucji finansowej (wg wzoru określonego przez Agencję), dostępnej w dniu składania ofert, z terminem ważności 90 dni od daty złożenia oferty.

Pozostałe informacje
Oferta może zawierać propozycje dotyczące dostawy artykułów spożywczych wskazanych w więcej niż jednej pozycji oferty określonej w formularzu oferty.
Z wybranymi w drodze przetargu Przedsiębiorcami Agencja podpisze umowę w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.
Agencja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego w całości lub w części.

Uwaga
Do przetargu organizowanego przez Agencję mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję. Zasady rejestracji dostępne są na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl w dziale „Pozostałe działania”.
Szczegółowe warunki przetargu, w tym informacje o lokalizacji magazynów interwencyjnych, ilościach towarów żywnościowych przeznaczonych do odbioru oraz kwocie środków pieniężnych w zamian za gotowe artykuły spożywcze, a także o lokalizacji magazynów organizacji charytatywnych oraz procentowym rozkładzie ilości poszczególnych artykułów spożywczych dostarczanych do poszczególnych magazynów, określone zostały w Warunkach przetargu na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych - Program 2009, które wraz ze wzorem umowy oraz informacjami na temat przetargu, można uzyskać w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12, pok. nr 313 tel. (022) 661 79 79 (informacji udziela Biuro Wspierania Konsumpcji) oraz na stronie internetowej: www.arr.gov.pl.

Biuro Prasowe ARR

Tagi (kategorie): 

W Dzień pracownika socjalnego

 • 24 listopada 2008

W listopadzie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej obchodzili swoje święto. Dzień Pracownika Socjalnego to czas podziękowań. Współpracownikom podziękowała przede wszystkim dyrektor placówki Urszula Stankiewicz, wręczając upominki - symboliczne anioły.

  

 

Słowa wdzięczności przekazał również burmistrz Robert Roguski. - W imieniu Społeczności Miasta Kobyłka dziękuję za codzienny trud oraz niesioną naszym mieszkańcom pomoc i wsparcie. Misja, z jaką wiąże się Państwa zawód, jest niezmiernie ważna w życiu każdej społeczności lokalnej – napisał w podziękowaniu burmistrz. Życzenia pracownikom złożyli przedstawiciele urzędu i przewodniczący Rady.

W kobyłkowskim OPS pracuje obecnie czternaście osób.

 

 

 

Tagi (kategorie): 

Widoczny w ciemnościach

 • 24 listopada 2008

Trwa akcja „Widoczni w ciemnościach”, której patronuje burmistrz Robert Roguski. Z nadejściem roku szkolnego dzieci otrzymywały od burmistrza odblaskowe opaski i breloczki. Jesienią organizatorzy akcji postanowili zadbać o rowerzystów. W niedzielę 23 listopada burmistrz i jego współpracownicy po raz kolejny obdarowywali rowerzystów odblaskowymi naklejkami i specjalnymi elementami na szprychy. Tym razem inicjatywa miała miejsce przy kościele Św. Trójcy, gdzie odblaski trafiły do rowerzystów przybyłych na nabożeństwo i do wszystkich chętnych.

 

 

Po akcji odblaskową naklejkę otrzymał również ksiądz prałat Jan Andrzejewski.

 

Podróżowanie po naszych drogach wciąż nie jest bezpieczne, a właściwe oświetlenie roweru wciąż przez dużą część naszej społeczności traktowane jest lekko. Niewidoczni dla kierowców rowerzyści to poważny i często zgłaszany problem przy okazji spotkań poświęconych bezpieczeństwu. Akcja promująca oznakowanie rowerów przyczyni się również do podniesienia bezpieczeństwa kierowców, którzy i tak zmagają się z dodatkowymi utrudnieniami w związku z intensywnymi pracami inwestycyjnymi w mieście.

Przepisy mówią ze powinniśmy być widoczni ze 150 metrów. Prawidłowe oświetlenie roweru to białe widoczne światło z przodu i czerwone z tyłu roweru. Należy też pamiętać, że dziecko do 10. roku życia nie może samo poruszać się po drodze na rowerze.

Dzięki odblaskom radykalnie zwiększa się nasza widoczność na drodze. Dowodzą tego fachowe badania. Widoczność pieszego zaopatrzonego w element odblaskowy zwiększa się nawet do 250 m. Pamiętajmy, że kamizelki, opaski, czy inne oznaczenia spełniają swoją funkcję również w dzień, w pochmurną pogodę i przy ograniczonej widoczności.

Dlatego zadbajmy o dobre oznakowanie rowerów i wypracujmy nawyk noszenia elementów odblaskowych przez dzieci.

Tagi (kategorie): 

Bieg Niepodległości

 • 20 listopada 2008
Znamy już wyniki rywalizacji gimnazjalistów w zorganizowanym po raz pierwszy w skali miejskiej Biegu Niepodległości. Młodzież uczciła Święto Niepodległości w drużynowym współzawodnictwie, sprawdzając swoją znajomość historii małej ojczyzny. W Biegu udział wzięło siedem klas z „Trójki” i dwie klasy z „Dwójki”. Zwyciężyła klasa Ia z Zespołu Szkół nr 2. Gratulujemy!

Bieg składał się z trzech elementów:
- wycieczki na wybrane w losowaniu miejsce, której celem było przygotowanie fotografii i opisu miejsca,
- testu o historii Kobyłki
- zadania dla nauczycieli: przygotowania konspektu godziny wychowawczej.

WYNIKI:

W dniu 17.11.2008 jury w składzie: Maria Balicka, Agnieszka Sokołowska, Ewa Wodnicka, Łukasz Rygało; dokonało oceny prac uczestników “Biegu Niepodległości”, który odbył się w Kobyłce w dniu 12.11.2008.

Wg ilości zdobytych punktów klasy ustawiły się w następującej kolejności:
1.klasa I b – Gimnazjum nr 2 – 42 punkty
2.klasa III a – Gimnazjum nr 3 – 40 punktów
3.klasa II b – Gimnazjum nr 3 – 39 punktów
4.klasa I a – Gimnazjum nr 2 – 37 punktów
5.klasa III c – Gimnazjum nr 3 – 35 punktów
6.klasa III b – Gimnazjum nr 3 – 31 punktów
7.klasa  I b – gimnazjum nr 3 – 30 punktów
8.klasa II a – Gimnazjum nr 3 – 27 punktów
9.klasa III d – Gimnazjum nr 3 – 25 punktów

Na sumę punktów poszczególnych klas gimnazjalnych składają się punkty z testów, ocena konspektu lekcji wychowawczej oraz ocena prezentacji realizacji zadania.

Poszczególne oceny zawiera poniższa tabela.

 

We środę 19 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie Biegu i ogłoszenie wyników. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni, a sześć najlepszych zespołów otrzymało aparaty fotograficzne lub kamery dla szkoły.

 

  

Tagi (kategorie): 

Sesja w listopadzie

 • 19 listopada 2008

Najbliższa, XXVI, Sesja Rady Miejskiej w Kobyłce odbędzie się 27 listopada 2008 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Urzędzie  Miasta.

Porządek XXVI sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie XXVI sesji RM.
2. Przyjęcie porządku XXVI sesji RM.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXV sesji  RM.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.    
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Kobyłka na 2008 rok.      
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Pani Beaty Sulejewskiej
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób długotrwale pozostających bez zatrudnienia w Gminie Kobyłka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/210/04 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce  zmienionej uchwałą Nr XLIII/398/06 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 20 lipca 2006 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Gabriela Narutowicza, ulicą Elizy Orzeszkowej, ulicą  Stanisława  Wyspiańskiego i ulicą Władysława Broniewskiego w Kobyłce z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kobyłka.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Gabriela Narutowicza, ulicą Elizy Orzeszkowej, ulicą Stanisława Wyspiańskiego i ulicą Władysława Broniewskiego w Kobyłce
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Ks. Józefa Poniatowskiego i ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Kobyłce z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kobyłka.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Ks. Józefa Poniatowskiego i ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Kobyłce  
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi Pani Moniki Firadza.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Kobyłki w roku 2009.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XI/128/07 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 sierpnia 2007r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kobyłka Pana Roberta Roguskiego .
20. Dyskusja nad projektem budżetu na rok 2009.
21. Działania na rzecz mieszkańców znajdujących się trudnej sytuacji materialnej.- Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie nastającej zimy.
22. Analiza przebiegu prac związanych z  budową sieci kanalizacyjnej w mieście.
23. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
24. Zamknięcie XXVI sesji Rady Miejskiej.

Tagi (kategorie): 

Strony