Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

  • 22 grudnia 2008
Burmistrz Miasta Kobyłka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku.

Załącznik do Zarządzenia
Nr 122/2008
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 23.12.2008r.

 

Burmistrz Miasta Kobyłka

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, 5, 11-15 i 24, art. 11 ust. 2 i art.13 ust.1, art. 14-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz § 7 uchwały Nr XXVI/279/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2009 roku

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku w zakresie:

1.    UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Rodzaje zadań:

I. „Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych”
II. „Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży”
III. „Promocja aktywności turystycznej dzieci i młodzieży oraz turystycznych projektów łączących pokolenia”

2.    OŚWIATY I WYCHOWANIA

Rodzaje zadań:

I. „Realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego i wychowania w duchu społeczeństwa obywatelskiego”
II. „Realizowanie programów dotyczących rozbudzenia przedsiębiorczości dzieci i młodzieży”
III. „Wspieranie inicjatyw edukacyjno - oświatowych”
IV. „Realizowanie programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczających poza program szkolny”
V. „Organizowanie działalności artystycznej dzieci i młodzieży rozwijającej ich zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach”
VI. „Działania związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej”
VII. „Wspieranie i realizacja programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym”

3.     KULTURY

Rodzaje zadań:

I. „Wspieranie inicjatyw kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje”
II. „Wspieranie edukacji kulturalnej”
III. „Wspieranie działań zmierzających do integracji i współpracy międzypokoleniowej poprzez historię i kulturę”
IV. „Wspieranie inicjatyw oraz realizacja przedsięwzięć popularyzujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe Miasta”
V. „Upowszechnianie sztuki we wszystkich jej dziedzinach”
VI. „Upowszechnianie twórczości teatralnej”

4.    OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

Rodzaje zadań:

I. „Wspieranie programów promujących zdrowy styl życia, wskazujących na korzyści zdrowotne wynikające z aktywizacji ruchowej”
II. „Wspieranie zdrowotnych programów edukacyjnych uwzględniających udzielanie pomocy przedmedycznej”

5.    POMOCY SPOŁECZNEJ

Rodzaje zadań:

I.„Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym”
II.„Wspieranie działań mających na celu usamodzielnienie się osób niepełnosprawnych oraz integrację tych osób między innymi poprzez organizowanie imprez plenerowych”.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział:
Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań w 2009 roku Burmistrz Miasta Kobyłka przeznaczy środki, które określone zostały w projekcie budżetu Gminy na rok 2009 tj.

1.w zakresie UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU do 160 000,00 zł.;
2.w zakresie OŚWIATY I WYCHOWANIA do 20 000,00 zł.;
3.w zakresie KULTURY do 20 000,00 zł.;
4.w zakresie OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA do 5 000,00 zł.;
5.w zakresie POMOCY SPOŁECZNEJ do 10 000,00 zł.

    Zastrzega się możliwość zmiany kwoty środków na realizację zadania. Ogłoszenie dotyczące zmiany środków na realizację zadania opublikowane zostanie w formie informacji prasowej oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka www.bip.kobylka.pl.

Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych programów określają przepisy:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
2. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Miasta nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
3. Dotacja może być przyznana jedynie na wsparcie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
4. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.
5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Kobyłka. Do zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
6. Wybór oferty nie oznacza przyznania wsparcia w wysokości wnioskowanej.
7. W przypadku otrzymania niższej, niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia wydania Zarządzenia Burmistrza Miasta Kobyłka w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych i wysokości przyznanej dotacji, do przedłożenia korekty kosztorysu projektu.
8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa pomiędzy Gminą a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.
9. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego w dniu składania oferty wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Za prawidłowe sporządzenie oferty odpowiada oferent.
10. Przyznana dotacja może być przyznana wyłącznie na realizację merytorycznych zadań zawartych w ofercie bezpośrednio związanych z realizacją zadania. Środki finansowe nie mogą być przeznaczone na:
- opłacenie kosztów stałych działalności oferenta realizującego zadanie,
- pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji,
- pokrycie kosztów wydatków na wynagrodzenia pracowników niezaangażowanych w realizację zadania, chyba że stanowią one niezbędny element realizacji projektu,
- opłacenie usług telefonicznych zarówno telefonii stacjonarnej jak i komórkowej,
- zakup sprzętu, wyposażenia i akcesoriów bezpośrednio niezwiązanych z realizacją zadania.

Terminy i warunki realizacji zadań
1. Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w odpowiednich umowach;
2. Zadania winny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
3. Zadania należy realizować w taki sposób, by działaniami wynikającymi z poszczególnych zadań, objęta była jak największa liczba uczestników.
4. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:
1) realizowanie zadań merytorycznych zgodnie z przyjętymi programami;
2) wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
3) prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych;
4) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.
5.    Zadania dotyczące zakresów od 1 do 4 muszą być realizowane na terenie Gminy Kobyłka.

Termin i warunki składania ofert

1. W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone oferty złożone do dnia 2 lutego 2009 roku.
W kolejnym terminie w miarę posiadanych środków będą rozpatrywane oferty złożone do dnia 30 kwietnia 2009 roku.

2. Oferty dotyczące zakresów od 1 do 4 należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3. Oferty dotyczące zakresu 5 należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).

Wzory formularzy oferty dodatkowo dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka www.bip.kobylka.pl.

4. Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie, lub kilka ofert, każda na inne zadanie będące przedmiotem konkursu (każda oferta w osobnej kopercie).

5. Dodatkowo do oferty należy załączyć:
1) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2) statut organizacji;
3) sprawozdanie merytoryczne;
4) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za rok 2007;
5) informację finansową dotyczącą roku 2008 lub w przypadku krótszej działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty (według wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka www.bip.kobylka.pl );
6) wykaz realizowanych w ostatnich latach przedsięwzięć;
7) wyraźnie wyszczególnione podstawowe konto bankowe organizacji;
8) wyraźnie podany numer telefonu komórkowego do bezpośredniego kontaktu z osobą odpowiedzialną za realizację zadania;
9) oświadczenie oferenta (według wzoru dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka www.bip.kobylka.pl lub w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pok. 12 Urzędu Miasta Kobyłka);
10) zestawienie wszystkich załączników (z wyraźnym wyszczególnieniem tytułu i numeru załącznika) wraz z ogólną liczbą stron.

Do oferty mogą być załączone rekomendacje lub opinie

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być ze sobą połączone (np. zszyte)
i ponumerowane.

6. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka – pok. 5 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Kancelarii lub stempla pocztowego) w kopertach z dopiskiem:
„KONKURS OFERT – (wpisać odpowiedni zakres, oraz nazwę zadania, na który podmiot składa ofertę).

Terminy, tryb, kryteria stosowane przy wyborze ofert

Wybór ofert nastąpi w ciągu miesiąca po upływie terminów składania ofert w formie zarządzenia Burmistrza Miasta, które zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka www.bip.kobylka.pl.
Burmistrz Miasta Kobyłka może powoływać Zespoły do opiniowania ofert na realizację zdań publicznych, zgodnie z  § 8 Programu współpracy Miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w roku 2009  przyjętego uchwałą Nr XXVI/279/08 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 17 listopada 2008 r.

Oferenci zostaną powiadomieni listownie o przyznaniu lub o nie udzieleniu dotacji przez Burmistrza Miasta Kobyłka.

Odrzuceniu podlegają oferty:

1) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu;
2) niekompletne;
3) złożone po terminie;
4) dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę;
5) złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie;
6) nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu;
7) przekraczające kwotę zamieszczoną w ogłoszeniu;
8) nie dające gwarancji realizacji zadania przez organizację;
9) nie zawierające zestawienia wszystkich załączników.

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) zgodność oferty z zadaniem określonym szczegółowo w konkursie;
2) terminowość i rzetelność składania sprawozdań i rozliczania realizacji zadań (dot. ofert organizacji, które korzystały już z dotacji otrzymanej z gminy Kobyłka w ramach otwartych konkursów);
3) możliwość realizacji zadania przez organizację;
4) zadeklarowana przez organizację jakość działania, w tym kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie ma być realizowane;
5) czy planowane zadanie jest przydatne i atrakcyjne dla beneficjentów;
6) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym zadeklarowany udział innych środków
w realizację zadania. Poprzez inne środki rozumie się: środki finansowe pozyskane
z innych źródeł lub wkład własny organizacji (w tym wkład finansowy lub pozafinansowy w realizację zadania);
7) realizacja zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w poprzednim okresie, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (o ile podmiot realizował już zadania ze środków Miasta);
8) wysokość dotacji, przeznaczonej na realizację zadania;
9) zaangażowanie w realizację zadania osób, których praca odbywać się będzie
w charakterze wolontariatu;
10) nieodpłatny udział w programie osób (w tym dzieci i młodzieży) z rodzin o niskich dochodach;
11) w uzasadnionych przypadkach, możliwość kontynuacji programu;
12) inne zauważone przez komisję oceniającą pozytywne aspekty oferty.

Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Zarządzenie Burmistrza Miasta Kobyłka w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem (Zleceniobiorcą), którego oferta została wybrana do realizacji zadania.

Podmioty ubiegające się o dotację z budżetu Gminy Kobyłka w składanych ofertach winny wykazać swój min. 20% wkład własny.

Uwagi

W przypadku, gdy suma dofinansowania złożonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2007

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr i tradycji – 10 000zł
2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 47 000zł
3. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu – 152 000zł
4. Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 500zł
5. Pomoc społeczna – 3 000zł

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2008

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr i tradycji – 20 000zł
2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie – 20 000zł
3. Promocja zdrowia - 5 000zł
4. Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu – 160 000zł
5. Pomoc społeczna – 10 000zł

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają:

Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka
Karina Jaźwińska

Podinspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka
Monika Kusiak
tel. 0 – 22 786-31-17 lub 0-22 786-33-28 wew. 203, 200
ul. Wołomińska 1

Tagi (kategorie): 

Komunikat Burmistrza Miasta

  • 17 grudnia 2008

W odniesieniu do nieprawdziwych artykułów w prasie, dotyczących stanowiska Miasta Kobyłka w sprawie biletu aglomeracyjnego informuję, że władze samorządowe były i są zwolennikami włączenia Kobyłki do miejskiej strefy biletowej. Na sesji w październiku Rada Miejska podjęła uchwałę umożliwiającą zawieranie przez burmistrza porozumień z M. St. Warszawa w tej sprawie.

 
Burmistrz prowadzi rozmowy z ZTM, a uruchomienie biletu aglomeracyjnego jest planowane w 2009 r.


Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobyłka

Tagi (kategorie): 

Betlejemskie Światło Pokoju

  • 17 grudnia 2008
Spotkajmy się w niedzielę 21 grudnia o 17.00 na placu przed Miejskim Ośrodkiem Kultury, przy miejskiej choince.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku harcerze 172 drużyny harcerskiej CzeNeKa w sposób uroczysty przekażą Kobyłce Betlejemskie Światło Pokoju, czyli ogień zapalony w grocie Narodzenia Chrystusa z Betlejem.
Przedświąteczne spotkanie 21 grudnia będzie okazją do wspólnego kolędowania, obejrzenia jasełek w wykonaniu uczniów ZSP nr 3 oraz „podzielenia się” światłem z Betlejem. Jest ono symbolem miłości, pokoju
i nadziei, a dzięki harcerzom każdego roku trafia na stoły wigilijne chrześcijan całej Europy.

Światło przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu. W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ZHP, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej, odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: prezydent RP, prezes Rady Ministrów, marszałek Sejmu i prymas Polski.  

  
  
 

Tagi (kategorie): 

Bravo dla policji

  • 15 grudnia 2008
Policjanci z komisariatu w Kobyłce otrzymali nowy radiowóz, nieoznakowanego fiata bravo. W piątek 5 grudnia odbyło się oficjalne przekazanie samochodu.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, ksiądz dziekan oraz Komendant Powiatowy Policji w Wołominie inspektor Jerzy Piątkowski.

Zakupienie radiowozu było możliwe dzięki współfinansowaniu przez władze samorządowe miasta, które przekazały na ten cel 33 tys. złotych. Komendant Powiatowy Policji podziękował burmistrzom za udzielenie wsparcia i zapewnił, że policjanci dołożą wszelkich starań, aby ich służba była jeszcze bardziej efektywna.

Po ceremonii przekazania i poświecenia radiowozu każdy z gości mógł zasiąść za kierownicą nowego auta. Komendant Komisariatu w Kobyłce Paweł Glinka zaprosił gości na jazdę próbną. Z zaproszenia skorzystał Burmistrz Robert Roguski, ksiądz dziekan oraz Komendant Powiatowy Policji. Nowy radiowóz trafił już do codziennej służby.

/non, KPP Wołomin/

center
  

Tagi (kategorie): 

JOKO Mazovia Cup 2008

  • 11 grudnia 2008
Szkoła tańca Anny Głogowskiej i Marcina Wrzesińskiego z Kobyłki, MOK Kobyłka i OKiS Zielonka byli organizatorami widowiskowego turnieju tańca o randze mazowieckiej JOKO Mazovia Cup. Turniej prowadził Piotr Galiński.”

Oficjalnego otwarcia dokonał 6 grudnia burmistrz Kobyłki. Cały dzień trwała rywalizacja w poszczególnych kategoriach wiekowych i tanecznych. Podopiecznych klubów tanecznych z całego Mazowsza oceniało profesjonalne, siedmioosobowe jury złożone z członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Na gali finałowej wystąpili Anna Głogowska i Marcin Wrzesiński z układem tanecznym z „West Side Story”, a także Caro Dance i Formacja Tańca Towarzyskiego Kamionek.

Drugiego dnia imprezy, po rywalizacji pucharowej w tańcu towarzyskim, w hali gimnazjum w Zielonce odbył się także turniej tańca nowoczesnego. W tej części wystąpili już reprezentanci z całej Polski. Rywalizowali w hip hopie, disco dance oraz disco dance freestyle i formacje.

Wspaniała widowiskowa impreza, dzięki staraniom tancerzy Anny Głogowskiej i Marcina Wrzesińskiego, prowadzących Szkołę Tańca w Kobyłce, oraz MOK Kobyłka, odbyła się tu po raz drugi. Mamy nadzieję na kolejną za rok.Galeria z turnieju tańca na stronie szkoły.

Tagi (kategorie): 

Programy współpracy - szkolenie

  • 10 grudnia 2008
Zielonkowskie Forum Samorządowe serdecznie zaprasza pracowników jednostek samorządowych z terenu Powiatu Wołomińskiego i przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie: „Realizacja i monitorowania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.”

JAK REALIZOWAĆ i MONITOROWAĆ PROGRAMY WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI – ciekawe szkolenie dla samorządowców i społeczników

 

Realizacja i monitorowania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.”

 

  • Czas i miejsce: 15 grudnia (poniedziałek) br. w Urzędzie Miejskim w Zielonce przy ul. Lipowej 5 o godz. 14.00

  • Osoba prowadząca: Piotr Todys – Prezes Zarządu Federacji Mazowia, organizacji od lat prowadzącej monitoring programów współpracy na Mazowszu..

Szkolenie jest bezpłatne.

Uczestnicy szkoleń otrzymają nieodpłatnie materiały pisemne, a także niewielki poczęstunek. Urząd jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia na szkolenia, zawierające tytuł szkolenia, imię i nazwisko oraz organizację, należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@forumzielonka.org.pl. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacji nt. szkoleń można zasięgnąć pod numerem telefonu (22) 781 09 94 od wt. do pt w godz. 10-14.

Szkolenia są częścią projektu „Współdziałanie sektora pozarządowego i samorządowego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Wołomińskim”.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtensteini Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych oraz przy wsparciu udzielonym przez Gminę Zielonka.

Tagi (kategorie): 

Siła miejskiego sportu

  • 8 grudnia 2008
Doceniając sukcesy kobyłkowskich sportowców, zarówno naszych sztangistów, jak i reprezentacji Szkoły Ju Jitsu, która wróciła niedawno
z trzema medalami ze Światowego Festiwalu Sztuk Walki w USA, burmistrz Robert Roguski ufundował nagrody dla najlepszych. Na spotkaniu, które odbyło się w urzędzie miasta podziękował za wspaniałe reprezentowanie Miasta na mistrzostwach i turniejach w Polsce i poza jej granicami.

Doceniając sukcesy kobyłkowskich sportowców, zarówno naszych sztangistów, jak i reprezentacji Szkoły Ju Jitsu, która wróciła niedawno z trzema medalami ze Światowego Festiwalu Sztuk Walki w USA, burmistrz Robert Roguski ufundował nagrody dla najlepszych. Na spotkaniu, które odbyło się w urzędzie miasta podziękował za wspaniałe reprezentowanie Miasta na mistrzostwach i turniejach w Polsce i poza jej granicami.

Nagrody burmistrza trafiły również na ręce trenerów: Renaty Naczaj-Fedorenko i Stanisława Bielewicza.

Tagi (kategorie): 

Strony