II Sesja Rady Miasta Kobyłka

  • 23 listopada 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) - zwołuję II sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 29 listopada 2018 roku (czwartek) o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskej 1

Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności

  • 20 listopada 2018

Wniosek pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Kobyłka poprzez rozwijanie ich kompetencji kluczowych i umiejętności” złożony przez Miasto Kobyłka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT” został umieszczony na liście wniosków skierowanych do dofinansowania. 

Strony